Máy thủy bình điện tử leica LS10

Máy thủy bình điện tử leica LS10

  • Mô tả

Mô tả

Thủy bình đo lún Leica LS10 sai số 0,3mm/1km, phóng đại 32x