Monthly Archives - Tháng Bảy 2018

Máy toàn đạc điện tử leica TC405

Tập Đoàn MARTINO hướng dẫn sử dụng nhanh máy toàn đạc điện tử Leica TC407  Máy toàn đạc điện tử TC405 Cấu tạo của máy TC405 Độ chính xác của d.ng máy TC407 được giới thiệu trong bảng 1.1 Loại máy Độ chính xác đo góc () Độ chính xác đo cạnh (mm)   TC407 5 2+2ppmxD Máy có các [...]

Xem thêm ...